Em xin post lại .

Chú này đá cánh cũng khá mua cũng rẻ (Em mua mất 11M).