Bộ 2D kits đầy đủ của hơn hơn 50 giải đấu.

Link: https://www.fshare.vn/file/NSQ1OZO7NESH
Download về bỏ vào: Documents > Sport Interactive > Football Manager 2015 > graphics.
Clear cache và Reload skin.
Done
Nguồn: http://www.fm-base.co.uk/