Mình download bản FM2014 Editor 14.3.1 về. Và bị lỗi font chữ chèn lên nhau và màn hình trắng. Làm sao để sửa nó!
PS: Đã làm đúng các hướng dẫn
Fix Special Folder.xml
Cài đúng thư mục
Download font Helvecantineus !