ai cần soft này để chạy FMRTE (soft hack fm) thì download tại địa chỉ này:
http://phancun*********/Download/Driv...x?driverid=337