Tính cả ca chấn thương nhẹ của Rafael là 5 . Không bị thẻ đỏ nào mà cuối cùng 9 đá 11

View more random threads: